Drogi ewakuacyjne a drzwi przeciwpożarowe

Niekontrolowane zaprószenie i rozprzestrzenienie się ognia może się zdarzyć w każdej chwili. Jest to szczególnie niebezpiecznie w obiektach użytku publicznego oraz w miejscach, w których przebywa jednocześnie wiele osób. Właściciele budynku powinni zatem wziąć pod uwagę to ryzyko już na etapie planowania inwestycji i w trakcie ustalania projektu architektonicznego pomyśleć o umożliwieniu sprawnej ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru.

Drzwi przeciwpożarowe w ewakuacji

Jeśli chodzi o tak cenną wartość, jak życie ludzkie, nie można stawiać na półśrodki. Odpowiednie, spełniające wszelkie wymagania techniczne zabezpieczenia ppoż. umożliwiają szybkie i sprawne opuszczenie budynku. Drzwi przeciwpożarowe o wysokiej klasie odporności ogniowej muszą zatem znaleźć się na drodze ewakuacyjnej. Będą one chronić ludzi nie tylko przed rozprzestrzeniającym się zwykle w błyskawicznym tempie ogniem, ale i przed wysoką temperaturą oraz uwalnianymi przez spalane przedmioty szkodliwymi oparami. Wydzielające dwie strefy (bezpieczną i niebezpieczną) oddzielenia ppoż. zapewnią znajdującym się wewnątrz budynku osobom czas niezbędny na wydostanie się z zagrożonych pomieszczeń.

Drzwi przeciwpożarowe a wymagania techniczne

Przepisy dotycząc warunków technicznych, jakie muszą spełniać budynki w zakresie bezpieczeństwa ppoż., zostały szczegółowo opisane w czwartym rozdziale rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Jasno z nich wynika, że drogi ewakuacyjne prowadzące z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi muszą być zamykane drzwiami spełniającymi szereg wymagań. Najważniejszym parametrem jest szerokość, którą należy dostosować do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w danej części budynku (co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób). Minimalna szerokość drzwi przeciwpożarowych w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, wysokość 2 m (nie dotyczy przypadków szczególnych). Trzeba je również wyposażyć w odpowiednie okucia antypaniczne, dźwignię lub klamkę typu U-form, które ułatwią ewakuację w przypadku pojawienia się paniki. Normy klas ogniowych, które się stosuje w oddzieleniach ppoż., wynoszą od EI30 do E120. Co ważne, na drogach ewakuacyjnych nie można montować drzwi przeciwpożarowych podnoszonych lub obrotowych, a skrzydła powinny otwierać się na zewnątrz. Warto również zadbać o kontrolę dostępu np. za pomocą elektrozaczepów rewersyjnych oraz podłączenie do systemu sygnalizacji SAP.